آخرین نمایشگاه

نمایشگاه گروهی سایه های یک شهر —
با همکاری گالری آتبین | کیوریتور:امین امین پور | با نمایش آثار ساناهین باباجانیان_ساوالان جماعتی ـ رامین حفیظی ـ ابراهیم گنجیان