آخرین نمایشگاه

نمایشگاه گروهی سوترا —
کیوریتور صدف کیانی | با نمایش آثار رزیتا شرف جهان ـ مجتبی واحدی ـ ندا درزی ـ نازلی عباسپور ـ فریبا بروفر ـ مونا جولا