آخرین نمایشگاه

شبستر،از سمت کاشان —
نمایشگاه انفرادی عباس اکبری